تنزيل پوزش می‌طلبیم! خلیل الرحمن خباب فرزند سیدمحمود طائع عابدی از قریۀ میاندره مربوط ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب – افغانستان.
متولد ۱۳۸۰ خورشیدی
تحصیلات:
– مدارس متفرقۀ فاریاب (دورۀ ابتدایی از سال ۹۰ تا ۹۵)
– دارالعلوم عالی انصار و دارالعلوم محمدیه هرات (دورۀ متوسطه از سال ۹۶ تا ۹۸)
– عین‌العلوم گُشت سراوان (دورۀ موقف‌علیه سال ۹۹)
– دارالعلوم مکی زاهدان (دورۀ حدیث سال ۱۴۰۰)

ارتباط:
https://Khademulislam.blog.irنگرشی کوتاه بر کارنامه‌های درخشان برخی از حماسه‌سازان تاریخ، مقایسۀ وضعیت دنیای کنونی با زمان آن‌ها و بررسی نیاز شدید امت اسلامی به وجود رادمردان پیشین.
پوزش می‌طلبیم! رابط مباشر PDF

رابط التحميل